Meer oor ons

SPG_Logo.png

Die Sentrum vir Publieke Getuienis

Die Sentrum vir Publieke Getuienis (SPG) is gestig om binne die NG Kerk-familie te funksioneer en regtig die kerk se stem op die markplein te wees – om ‘n konkrete verskil te maak vanuit die evangelie van Jesus Christus. 
 

Die Sentrum is ‘n gesamentlike inisiatief van die Ned Geref Kerk (Sinode Wes-Kaapland) en die Verenigende Gereformeerde Kerk (Streeksinode Kaapland)

Die voorsitter van die raad is Dr Llewellyn MacMaster (VGK). 
Die direkteur is Dr Braam Hanekom (NG Kerk).

Ons Missie

Die Sentrum vir Publieke Getuienis wil die Evangelie in die wydste moontlike sin na die markplein bring. Dit wil die versoeningsboodskap van Jesus Christus verkondig, maar ook konkrete gestalte daaraan gee in van die mees aktuele kwessies waarmee ons gekonfronteer word. Dit wil gesprek en dialoog op plaaslike vlak bevorder en die kerk se kontak en netwerke met die media, regering en besigheid verhoog.

SPG Webblad banners.png

Wat doen ons?

Die Sentrum bedryf publieke teologie met ‘n spesifieke fokus op kwessies wat die Suid-Afrikaanse sosio-ekonomiese konteks raak.

  • Die hooffokus is die vestiging en fasilitering van multikulturele dialoogsessies regoor Suid-Afrika. (Sien 100 Dorpe Dialoog);

  • Die sentrum is ook verantwoordelik vir die Hoop en Versoening Trust wat fokus op landelike ontwikkeling en vroeëkindontwikkeling;

  • Die Sentrum dien ook as die administratiewe kantoor vir die WCEN (Western Cape Ecumenical Network) wat ‘n ekumeniese netwerk bied vir ongeveer dertig denominasies en kerklike organisasies in die Wes-Kaap;

  • Ekologiese kwessies is ‘n groot erns vir die Sentrum en dr Hanekom dien ook op die raad van SAFCEI (Southern African Faith Communities Environmental Initiative);

  • Spesifike verdere fokusareas sluit in: behuising, armoedeverligting, vaardigheidsontwikkeling en geloofsontwikkeling in ‘n moderne konteks.