Koronavirus-Pandemie

Persverklaring: nuutste inligting oor koronavirus deur Dr Zwelini Mkhize

(Minister van Gesondheid)

28 Aug 2020

23 Aug 2020

18 Aug 2020

12 Aug 2020

7 Aug 2020

2 Aug 2020

28 Julie 2020

23 Julie 2020

18 Julie 2020

13 Julie 2020

8 Julie 2020

3 Julie 2020

28 Junie 2020

23 Junie 2020

18 Junie 2020

1 Sept 2020

27 Aug 2020

22 Aug 2020

17 Aug 2020

11 Aug 2020

6 Aug 2020

1  Aug 2020

27 Julie 2020

22 Julie 2020

17 Julie 2020

12 Julie 2020

7 Julie 2020

2 Julie 2020

27 Junie 2020

22 Junie 2020

17 Junie 2020

31 Aug 2020

26 Aug 2020

21 Aug 2020

16 Aug 2020

10 Aug 2020

5 Aug 2020

31 Julie 2020

26 Julie 2020

21 Julie 2020

16 Julie 2020

11 Julie 2020

6 Julie 2020

1 Julie 2020

26 Junie 2020

21 Junie 2020

16 Junie 2020

30 Aug 2020

25 Aug 2020

20 Aug 2020

14 Aug 2020

9 Aug 2020

4 Aug 2020

30 Julie 2020

25 Julie 2020

20 Julie 2020

15 Julie 2020

10 Julie 2020

5 Julie 2020

30 Junie 2020

25 Junie 2020

20 Junie 2020

15 Junie 2020

29 Aug 2020

24 Aug 2020

19 Aug 2020

13 Aug 2020

8 Aug 2020

3 Aug 2020

29 Julie 2020

24 Julie 2020

19 Julie 2020

14 Julie 2020

9 Julie 2020

4 Julie 2020

29 Junie 2020

24 Junie 2020

19 Junie 2020

14 Junie 2020

13 Junie 2020

8 Junie 2020

2 Junie 2020

12 Junie 2020

7 Junie 2020

1 Junie 2020

11 Junie 2020

5 Junie 2020

31 Mei 2020

10 Junie 2020

4 Junie 2020

30 Mei 2020

9 Junie 2020

3 Junie 2020

29 Mei 2020

28 Mei 2020

23 Mei 2020

18 Mei 2020

27 Mei 2020

22 Mei 2020

17 Mei 2020

26 Mei 2020

21 Mei 2020

16 Mei 2020

25 Mei 2020

20 Mei 2020

15 Mei 2020

24 Mei 2020

19 Mei 2020

14 Mei 2020

13 Mei 2020

12 Mei 2020

11 Mei 2020

10 Mei 2020

9 Mei 2020

8 Mei 2020

3 Mei 2020

28 April 2020

23 April 2020

18 April 2020

7 Mei 2020

2 Mei 2020

27 April 2020

22 April 2020

17 April 2020

6 Mei 2020

1 Mei 2020

26 April 2020

21 April 2020

16 April 2020

5 Mei 2020

30 April 2020

25 April 2020

20 April 2020

15 April 2020

4 Mei 2020

29 April 2020

24 April 2020

19 April 2020

14 April 2020

12 April 2020

10 April 2020

8 April 2020

6 April 2020

2 April 2020

Drie moontlike scenario’s vir die pad vorentoe

VERKLARING DEUR PRESIDENT CYRIL RAMAPHOSA OOR HOE OM COVID-19 TE VEG

Sentrum vir Publieke Getuienis | Tel. 021 957 7202  I  Fax: 086 531 9287  I  spg@kaapkerk.co.za | Bellville, Cape Town

Religious Centre, church and charity. © 2020 Sentrum vir Publieke Getuienis